publisert 16.08.2016

Oldnesset

Sør-Trøndelag, Bjugn

Prisantydning salg: kr 2190000

Driftsform(er): Småskaladrift, grønnsaker, etc.
Totalareal: 510

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Kort om eiendommen:
Eiendommen "Oldnesset" er en stor eiendom med en fantastisk beliggenhet på Lysøysund i Bjugn kommune. På eiendommen står våningshuset fra 1961, gamlestua og snekkerbua fra 1836, driftsbygningen fra 1860 hvor det fra gammelt av var saudrift og et romslig naust hele nede ved Oldfjorden. I tillegg står husmannsplassen fra 1890 og hytte 1 og hytte 2 som ble satt opp i 1993. På eget gnr. og bnr. står også Presthytta. Disse 4 hyttene blir i dag leid ut til turrister som ønsker å oppleve dette idylliske stedet.

I dag passer eiendommen best til enkel turisme, bær og grønnsaker, småskala jordbruk og få dyr.

I eiendommen inkluderes også halve Oldøya. På kartet i salgsoppgaven vil dere se hvordan fordelingen av denne er. Resterende av øya eies av gnr. 68, bnr. 3.

Våningshus:

Enebolig oppført i to etasjer over kjeller. Grunnmur er oppført av betongstein. Veggkonstruksjon er oppført i en trekonstruksjon, utvendig kledd med eternittplater. Taket er et saltak som er tekket med eternitt. Etasjeskille av trebjelkelag. Vinduer med 2-lags isolerglass og koblet glass.

Driftsbygning

Driftsbygning fra ca. 1860 hvor det fra gammelt av var saudrift. Bygningen har ikke vært i bruk på mange år, og må vesentlig oppgraderes for å kunne brukes som opprinnelig tenkt.

Andre opplysninger

Beskaffenhet:
Eiendommen består av 2 gnr. og bnr. hvor ene er delt opp i 3 teiger. I tillegg medfølger gnr. 68, bnr, 62 hvor Presthytta/Storhytta står.

Eiendommen er ikke oppmålt, men iflg. arealberegninger i vedlagte kart fra Skog og Landskap er arealet anslått til cirka 510 dekar. Arealet kan avvike fra det oppgitte/anslåtte areal ved senere oppmåling. Noe arealavvik trenger ikke utgjøre en mangel. Kjøper kan ikke gjøre krav gjeldende dersom arealet etter oppmåling avviker fra antydet areal, med mindre arealavviket er vesentlig.

Dyrket jord på cirka 21 dekar. Jorda ble satt bort i 2014 og 2015, men har siden da ikke vært drevet.

Cirka 217 dekar med skog av lav og middels bonitet, cirka 29 dekar med skog av høy bonitet og cirka 149 dekar med uproduktiv skog. Skogen fordeles på de 4 teigene som faller innunder gnr. 68, bnr. 5 og gnr. 68, bnr. 55.

Regulering
Eiendommen ligger i LNF-område (Landbruks-, natur- og friluftsområder) i henhold til kommunedelplan. Dette kan medføre begrensninger når det gjelder utvikling av eiendommen.

"Gamlestua" og driftsbygningen er SEFRAK-merket. Det betyr at våningshuset er registrert som kulturminne, og kan medføre spesielle og strenge restriksjoner til blant annet ombygging/restaurering/påbygging.
"Gamlestua" er registrert med rød trekant som betyr at bygget er meldepliktig. Driftsbygningen er registrert med gul trekant.

Byggemåte:
Enebolig oppført i to etasjer over kjeller. Grunnmur er oppført av betongstein. Veggkonstruksjon er oppført i en trekonstruksjon, utvendig kledd med eternittplater. Taket er et saltak som er tekket med eternitt. Etasjeskille av trebjelkelag. Vinduer med 2-lags isolerglass og koblet glass. Iflg. takstmann.

Energimerking:
Energimerke G og oppvarmingskarakter ORANSJE.

Kjøpsbetingelser:
Avtale om kjøp skjer i henhold til de avtalebetingelser som fremgår av komplett salgsprospekt.

Utleie:
Det er kun èn bruksenhet i våningshuset.
Det drives i dag utleievirksomhet i hyttene som står på eiendommen.

Eierskifteforsikring:
Selger har tegnet eierskifteforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven, kun med unntak av når selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Eierskifteforsikringen vil kun våningshus og garasje.

Omkostninger
Beregnede omkostninger ved salg til prisantydning kr 2 190 000,-:
- Dokumentavgift til staten 2,5 % av kjøpesum kr 54 750,-
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-
- Tinglysingsgebyr pr pantedokument kr 525,-
- HELP Boligkjøperforsikring kr 9 200,- (valgfritt)

Totale omkostninger inkl. HELP Boligkjøperforsikring: kr 65 000,-

Konsesjonsgebyr på kr 5 000,- kommer i tillegg og faktureres kjøper direkte.

Det tas forbehold om endringer av avgifter og gebyrer.

Drift og rettigheter

Jaktrettigheter:
Eiendommen er medlem i Ytre Olden Grunneierlag og ny eier har muligheter for jakt på rådyr, hjort og elg. Kvote på disse er i 2016 på henholdsvis 20, 1 og 3 dyr. Oppgjøret deles etter tellende areal. For denne eiendommen utgjør det cirka 480 dda. av totalt over 8000 dda. Ifjor ble det tiltalt kr 5,15 pr. dda. Dette regnes som et usedvanlig godt år, og det beregnes mellom kr 3,- - kr 5,- pr. dda.

Odel:
Det påhviler odelsrett på eiendommen. Dersom eiendommen blir tatt på odel, er selgeren forpliktet å tilbakeføre kjøpers tap/differansen mellom kjøpesummen og odelstakst når dette er endelig fastsatt. Inntil spørsmålet om odelsløsning er avklart skal 30% av kjøpesummen stå på meglers klientkonto og ikke bli utbetalt til selger. Beløpet skal stå som sikkerhet for kjøpers eventuelle tap som følge av at odelsløsningssummen blir satt lavere enn kjøpesummen. Dersom tapet blir større enn tilbakeholdt beløp, er dette kjøperens fulle og hele økonomiske ansvar, og kan ikke rettes som krav mot selger. Kjøper må selv bære eventuelle saksomkostninger samt øvrige utgifter i forbindelse med et ev. krav om odelsløsning, herunder et ev. tap av påløpte utgifter til dokumentavgift og tinglysningsgebyrer. Videre skjer alle påkostninger, investeringer eller liknende for kjøpers risiko fra overtakelse til endelig odelstakst er fastsatt, og det kan ikke reises krav mot selger som følge av tap ved slike påkostninger, investeringer eller lignende. Kjøper plikter å holde eiendommen forsvarlig ved like fra overtakelse til endelig odelstakst er rettskraftig, slik at den ikke forringes. Odelssøksmål må reises av de odelsberettigede innen 6 mnd fra overdragelse/tinglysing av skjøte. Ytterligere informasjon kan fås v/henvendelse til oppdragsansvarlig.

Bo- og driveplikt:
Eiendommen er underlagt bo- og driveplikt iht. konsesjons- og jordloven.
Kjøpet av eiendommen er konsesjonspliktig. Salget er betinget av at kjøperen får innvilget konsesjon iht. avtalte kjøpsbetingelser. Dersom kjøper ikke får innvilget konsesjon, står hver av partene fritt i å annullerer eller reforhandle avtalen. Ved en eventuell annulering har partene intet å kreve overfor hverandre. Kjøperen bærer alle kostnader knyttet til konsesjonssøknaden. Overtakelse og oppgjør kan ikke finne sted før konsesjon er innvilget.

Beliggenhet

Eiendommen ligger flott til på Oldneset på Bjugn kommune. Bjugn er en kommune med ca 4750 innbyggere, en voksende sentrumskjerne, og flott, variert natur med bl.a. 40 fiskevann, Bjugnfjorden og fjell og vidder lett tilgjengelig.

Kommunesenteret Botngård har flere kjøpesentre og mange mindre butikker. Her finner du flere spisesteder, hotell og utendørs aktivitetsområder som blant annet rulleskøytebane, skateområde, ballbinge og turområder av flere slag. I tillegg finner du Bjugn bowlinghall, idrettshall og svømmehall, Fosenhallen ishall med kunstgressbane og Bjugn kulturhus for gode opplevelser blant noen av tilbudene.
Kommunen har tre grunnskoler, en videregående skole, og flere barnehager. Alle søkerne til barnehageplass er garantert plass.
Ervika ca 5 km fra sentrum i retning mot Brekstad er blitt et populært område å bosette seg i, mye grunnet sin sentrale beliggenhet mellom 2 kommunesentre.

Lysøysund er attraktive områder for aktivt sjø- og friluftsliv i sommerhalvåret, og Bjugn kommune har et stort antall "fritidsbjugninger". Gjølga, Litjgjølga og Tjønnstua med servering, ski- og lysløyper er populære utfartsområder i vinterhalvåret.
Bjugn kommune byr i tillegg på en rik historie, og det er lagt ned mye tid og ressurser i å ivareta denne historien. Bl.a. finnes Mølnargården Bygdatun med naust, kvennhus og flere gamle bygninger fra forrige århundre.
Det er ca 13 km til sentrum på Brekstad med bl.a. Ørland Hovedflystasjon og Mascot Høie som store arbeidsplasser. Her finnes også hurtigbåtanløp med hyppige avganger til/fra Trondheim og Kristiansund.

Fakta om gården

Prisantydning salg: 2190000

Prisantydning leie:

Odelsrettslig: ja
Opplæring: nei
Driftsform(er): Småskaladrift, grønnsaker, etc.

Dekar fulldyrka areal: 21 dda
Dekar skog: 394
Dekar totalt: 510
Gårdsnummer / bruksnummer: 68/5, 68/55 og 68/62

Meglerinformasjon

Victor Stenumgård
EiendomsMegler1 Midt-Norge

Mobil 46959805
E-post victor.stenumgard@em1.no