publisert 14.05.2018

Ravnås

Sør-Trøndelag, Midtre Gauldal

Prisantydning salg: kr 4 100 000

Driftsform(er): Gras, beite, jakt, seter
Totalareal: 8053 da

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Byggeår 2013. Grunnflate 90 m2, inngangsparti 10 m2, garasje/carport 30 m2. Nyoppført i 2013/14 etter brann. Våningshus i 2 etasjer i Trønderlånutførelse. Oppført i bindingsverk med isolerte bjelklag i etasjeskiller, isolert etter byggeårets standard. Kledd med kløyvd tømmerstokker/tømmerpanel. Fundamentert på støpt plate/ringmur, ikke kjeller. Taket er tekket med decra. 3 lags H-vinduer med sprosser. El-skap automatsikringer. 1 murpipe 2 ildsteder, el-gulvvarme på baderom, teknisk rom og gang, oppvarmet med balansert ventilasjon.

Inneholder: Vf, gang/hall, teknisk rom, kjølerom, stort kjøkken og spisestue med trapp til loft, stor stue, baderom/vaskerom/wc, soverom. 2.etg: Loftsstue, 3 soverom, teknisk rom. Garasje/carport med adkomst fra vaskerommet. Det er tregulv/plater med vinylbelegg, furugulv og flis. Vegger har malt smalpanel og behandlet panel.Himling har malte bjelker og fiskebenspanel, malt panel. Kjøkkeninnredning heltre furu. Baderom har våtromsplater på vegger og våtromsbelegg på gulv, enkel baderomsinnrdning og dusj på vegg(forberedt for kabinet)

Våningshuset ble delvis renovert etter noen innvendige skader/slitasje i 2016. Det ble utført generel oppgradering innvendig med blant annet maling vegger og lagt vinylbelegg på deler av gulv. Huset er ikke benyttet til fast bolig siden 2016. Bygningen fremstår som tilnærmet ny og har tidsriktig bostandard. Huset er romslig utformet med store rom og har livsløpsstandard med alle nødvendige funksjoner samlet på ett plan.

Driftsbygning

FJØS/LÅVE:
Byggeår ca. 1850. Grunnflate ca. 80 m2. Fjøs med låve og tilhørende vedskjul. Tradisjonelt fjøs fra 1800 tallet inndelt i stall, rom for storfe, grisefjøs og saufjøs. Høylåve over. Oppført i tømmerkasse med tømmervegger/skillevegger i alle rom. Tregulv, deler av bygningen har jordgulv. Bygningen er i svak forfatning og har pt ingen nytteverdi annet enn til noe lagerplass og vedskjul. Tømmeret i bygningen har noe verdi og bygningen kan om mulig renoveres/utbedres. Fjøs/låve har tunverdi/antikvarisk verdi.

STABBUR:
Byggeår ca. 1850. Grunnflate 20 m2. Tradisjonelt stabbur i 2 etasjer. Oppført i tømmer og fundamentert på steinpunkt og trepillarer. Torvtak. Bygningen har mangler på tak og har behov for noe oppgradering/vedlikehold. For øvrig har stabburet antikvarisk verdi/tunverdi.

SETERHYTTE, SETERFJØS, UTHUS.
Fremlagte bilder og opplysninger gitt: Seterhytte totalrenovert i 2004, grunnflate 32m2 oppført i laftet tømmer/delvis isolert med enkel standard, fjøs 30 m2 i dårlig stand, nyoppført uthus 10 m2. Beliggende i Nekjådalen med bilvei/sommervei 18 km avstand. Setra har meget fin beliggenhet og har betydelig utmarks/friluftsverdi. Det er ikke utført befaring på bygningen/stedet. Det presiseres at setra er tilhørende landbrukseiendommen og har således ingen egen tomteverdi.

Andre opplysninger

JORDBRUKSAREAL.
Dyrkajorda på eiendommen ligger rundt tun og bygninger og på hver side av privat vei. Arealene er i hovedsak maskinjord rasjonelt beliggende ved vei, registrert 36 da. Ca. 15 da er innmarksbeite sterkt preget av gjengroing. Jorda er vanlig godt arrondert/flatlendt, men er noe hellende/bratt der beitene begynner. Arealene 36 da er god maskinjord der alt areal kan driftes med maskiner. Jorda er moldrik morenejord fra breavsetninger og er noe sporadisk grunnlendt. Arealene er i hovedsak sjøldrenerende med vanlig god bæreevne for maskiner. Det er foretatt vedlikeholdsgrøfting ved behov. Jorda betegnes som vanlig god grasjord som gir gode avlinger ved normal tilførsel av gjødsel. Det er beregnet verdi av maskinjorda 36 da. Beitene har pt ingen avkastningsverdi.

Det er beregnet netto jordverdi på 120,- pr. da. Kapitaliseringsrente 4 %. 3.000,- pr. da.

SKOG.
Skogarealene på eiendommen ligger i nærheten av tunet Heimteigen ved elva og 2 parseller mot sør. Det er god adkomst til alle teigene med nærhet til bilvei/traktorvei. Skogen består av overvekt av furuskog med noe granskog, og lauvskog av bjørk. Det er mye lett tilgjengelig vedskog på eiendommen. Det er opplyst å ikke være foretatt drift og skogkulturarbeid de senere år og det er således mye hogstmoden skog/gammelskog. Skogen er i hovedsak av lav bonitet. Arealene er greit tilgjengelig for drift med hogstmaskiner. Det er ikke fremlagt skogbruksplan og det presiseres at skogbruksplan er nødvendig for å kunne levere virke fra 2017. I tillegg til opplysninger gitt og redegjørelse fra Allskog/Ola Nygård er skogens avkastningsverdi beregnet med bakgrunn i bonitetskart, gjennomsnittsberegninger, opplysninger og skjønn. Felleseie utmark består av lite produktivt areal og er i hovedsak myr og fjell. Felleseie er på 12664 da med 45 % eierandel.

Det er beregnet årlig tilvekst etter fratrekk for topp og råte på 250 m3. Netto 135,- pr. m3. Kapitaliseringsrente 4 %.

UTMARK/JAKT. Det er beregnet nettoverdi av jakt med gjennomsnitt av inntekter de siste 3 år. Årlige inntekter/verdier fra jakt på småvilt/rein/elg/rådyr/hjort, netto: 32.000,- pr. år. Kapitaliseringsrente 6 %.

Garden har i tillegg en andel i et fjellsameie med nabobruket som er på 45% av et areal på 12600 dekar.
Det gir et areal på 5600 dekar.

Drift og rettigheter

Eiendommen er konsesjonspliktig ved omsetning til andre enn nær familie og det offentlige.

Beliggenhet

Eiendommen ligger på Singsås i Herjådalen sør for Forsetmoen. Eiendommen ligger ved privat vei like ved nabogårdsbruk. Det er 4 km fra gårdstunet langs fylkesvei og privat grusvei og ned til veikryss Fv. 30. Det er ca. 8 km til Singsås sentrum, hvor man finner blant annet barnehage, dagligvarebutikk, Singsås stasjon m.m. Det er gode kommunikasjonsmuligheter tog/buss til Trondheim/Røros. Til Forsetmoen er det 4 km hvor det er barnehage, 1-7 skole, dagligvarebutikk/bensinstasjon, minibank m.m. Til kommunesenteret og handelsstedet på Støren er det ca. 30 km hvor de fleste offentlige tjenester finnes, ungdomsskole, videregående skole, idrettsanlegg, samt et rikt tilbud av service, nærings, handels og industribedrifter. Det er tilhørende setervoll i Nekjådalen med 3 bygninger.

Fakta om gården

Prisantydning salg: 4 100 000

Prisantydning leie:

Odelsrettslig: nei
Opplæring: nei
Driftsform(er): Gras, beite, jakt, seter

Dekar fulldyrka areal: 36 da
Dekar beite: 15 da
Dekar skog: 1096,4 da produktiv, 738,1 da uproduktiv
Dekar utmark: 555,9 da skrinn fastmark og myr + 5600 da i felleseie
Dekar totalt: 8053 da
Gårdsnummer / bruksnummer: 261/2, 261/3, 302/1

Gårdens eier

Knut Hermo

7389 Singsås
Telefon privat 90135645
E-post knutherm@online.no

Meglerinformasjon