Bruk for deg - Redaksjonelt

Handboka "Bruk for deg" er gjeve ut av prosjektet "Slipp oss til – ungdom inn i landbruket", eit samarbeid mellom Natur og Ungdom, Norges Bygdeungdomslag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Handboka er lagt til rette for nett av Bård Lahn, januar 2004.
Redaksjonelle merknader til papirutgåva:

Fyrste utgåve, november 1999:
Tekst: Unn Jenny Utne Kvam.
Grafisk formgjeving: Markus Heibø.
Trykk/opplag: Falch Fargetrykk (2000)

Andre utgåve, juni 2003:
Tekst revidert av Svein Løken og Bård Lahn.
Grafisk formgjeving: Mari Tylden
Trykk/opplag: Lobo Media (2000)

Heftet vart utarbeidd med økonomisk støtte frå Statens Landbruksbank. Kjersti Album, Aina Edelmann, Unni S. Fuglestad, Olaf Godli, Lars Haltbrekken, John Petter Løvstad, Britt Elin Strand, Guri Størvold, Solveig Svardal og ei referansegruppe samansett av Tore Bergum, Siri Byrkjeland, Ole-Jacob Christensen, Alfred Fidjestøl, Anders Hørthe, Kjersti Krageberg og Tori Snerte gav alle verdifulle innspel i arbeidet med heftet.

KJELDER

Andersen, Finn G.: Juridiske forhold vedrørende generasjons-skifte i landbruket, Notat 1999:14, Norsk institutt for landbruks-økonomisk forskning.

Andersen, Finn G. og Teigen, Johannes: Skatteregnskap for landbruket, Regnskap, Landbruksforlaget, 1995.

Budsjettnemnda for jordbruket: Resultatkontroll for gjennom-føring av landbrukspolitikken, Norsk institutt for landbruks-økonomisk forskning, juni 1998.

Christensen, Ole Jacob: Lavkost-landbruk, Norsk Bonde- og Småbrukarlags studienemnd, 1994.

Debio: Informasjonsbrosjyrer om økologisk landbruk.

Den nye odelslova, ei stutt orientering, Justisdepartementet, Oslo, 1983.

Det handlar om å overleve – på bygdavis, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, 1996.

Foran jordbruksforhandlingane 1999, Studiehefte, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, desember 1998.

Gausdal kommune: Sluttrapport for prosjekt bygdeutvikling 1996-1999.

Gjensidige, brosjyre nr 1509vt/20.000/10.98

Gjensidige, brosjyre nr 1629vt/10.000/11.98

Handbok for driftsplanlegging 1998/99, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning.

Heje, K. K.: Håndbok for jordbruket 1998, Landbruksforlaget 1997.

http://ksl.landbruk.no

Hva er landbrukssamvirket?, Landbrukssamvirkets Felleskontor, januar 1999.

Jordbruksoppgjeret, uravstemmingsavis, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, mai 1999.

Kvinner og odel, Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), Oslo, 1998.

Kvoteordningen for melk, tilskudd til melkeproduksjon, omsetnings- og overproduksjonsavgift på melk, Forskrifter gjeldende fra 01.01.1999, Omsetningsrådet.

nett.no, Internblad for Norsk Bonde- og Småbrukarlag, nr 4-1999.

Norges lover 1687-1997.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag: Rettledning for rådgivere, konsesjonssaker.

Produksjonstilskudd i jordbruket, søknadsfristane 20. januar og 20. august 1999, Statens Kornforretning.

Rundskriv M-38/95 Konsesjonsloven av 1974, Landbruksdepartementet.

Rundskriv M-9/99 Praktisering av reglene om konsesjon og bruk av Statens forkjøpsrett - rettledning for kommunene i Oppland, Sogn og Fjordane og Nordland, Landbruksdepartementet.

Statistisk sentralbyrå: Jordbruksstatistikk 1992.

St prp nr 75 (1998-99) Om jordbruksoppgjøret 1999 – endringer i statsbudsjettet for 1999 m.m.

Studieforbundet Natur og Miljø, Brosjyre, oktober 1995.

Søbstad, Torleiv og Andersen, Orwall: Eierskifte i landbruket, Landbruksforlaget, Oslo, 1995.

Tidligpensjonsordning for jordbrukere, Statens Landbruksforvaltning

Tviberg, Leif Ketil og Haanes, Eivind O.: Nye bønder, Landbrukets utredningskontor, rapport 1-1999.

Ueland, Torgny: Stølshandbok, http://www.seterkultur.no

Vestlandsk landbruk nr 2-1999.

www.aetat.no/utdanning/mu/index.html
www.bondelaget.no
www.bygdeungdom.no
www.cultura.no

www.landbruk.no
www.landbrukstilsynet.no
www.lfr.no
www.nu.no

www.odin.dep.no/ld
www.smabrukarlaget.no