Tilbake til oversikt
Finnmark, Sør-Varanger

Gårdsbruk i Pasvikdalen til salgs, melkebruk i drift.

Prisantydning salg

Prisantydning salg:

4 900 000 kr

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Våningshus i 2 etasjer, med ca 127 m2 i hver etasje.
Bygd første gang i 1977 og påbygd i 1989.
Huset har 4 soverom, stue, kontor, kjellerstue, badstu, vaskerom og 3 boder.
Terrasse i tilknytning til kjøkken.

Driftsbygning

1. Driftsbygningen : Første byggetrinn var i 1980, med utvidelser i 1995 og 2005. Grunnflata er på 628 m2
og har 26 båsplasser for ku og ungdyrplass for ca 50 stk. Løsdrift og melkestall. 2 siloer 6x9 m + høytørke for ca 25 tonn høy.
2. Redskapshus/verksted/ garage på 293 m2, bygd i perioden 1987 til 1986.
3. Redskapshus 251 m2 bygd i 2005, ikke innlagt strøm.

Andre opplysninger

Det er odelsrett på gården, men denne vil bli fraskrevet ved salg.
Gården som er eid av brukerne er på 504 dekar, resten har leiekontrakt med Fefo (Finnmarkseiendommen ) og er tildelt bruket som tilleggsjord. Årlig leie er 11 061 kr.
Bruket har ikke annen leiejord, alt grovfor dyrkes på gården.
Takst foreligger og vedlegges. Gården kan selges i drift, med maskiner og besetning.

Soverom: 4

Drift og rettigheter

Gården har en melkekvote på 154 852 liter. I tillegg kjøpes det inn årlig ca 15 kalver for oppforing.
Besetningen er pr 1. oktober 2019 på 23 melkekyr og 52 kalver og ungdyr.
Det dyrka arealet er stort nok til å dekke grovforbehovet med dagens drift, noe grovfor selges enkelte år.
Ca 50 dekar er inngjerdet til utmarksbeite for ungdyr.
Gode muligheter for elgjakt, småviltjakt. Gode forekomster av ville bær, især multer.


Driftsform(er): Melkeproduksjon på ku og kjøttproduksjon på storfe
Odelsrettslig: ja
Opplæring: ja

Areal

Dekar fulldyrka areal: 433
Dekar beite: 6
Dekar overflatedyrka: 0
Dekar skog: 151
Dekar utmark: 279
Dekar totalt: 881
Gårdsnummer / bruksnummer: 19/119

Beliggenhet

Gården ligger ca 3,5 km sør for Svanvik i Pasvikdalen.
På Svanvik er det butikk, grunnskole, barnehage, folkehøyskole og kirke. Nibios avdeling Svanhovd ligger her. Det er 45 km til kommunesenteret Kirkenes.

Kontakt

Gårdens eier

Jan Alfred Beddari
Nyrudveien 368

Telefon privat: 46950620
E-post: [email protected]

Last ned vedlegg

Vedlegg 1