Tilbake til oversikt
Trøndelag, Stjørdal

Småbruk i Stjørdal med fiskerett i Stjørdalselva og jaktrett

Prisantydning salg

Prisantydning salg:

5 500 000 kr

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

2 etasjer pluss kjeller, se takst fra 2020 (vedlegg 1)
2 boenheter.

Driftsbygning

se takst fra 2020.

Andre opplysninger

Det skal bygges ny gang og sykkelsti langs E 14:
https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/europaveg/e14stjordalhegramo/reguleringsplan/
Det er ikke startet erstatningsforhandlinger på areal som skal avstås og ulempe. Oppstart forventet i år.
Eiendommen er konsesjonspliktig med bo- og driveplikt.
Etter arealavståelsen til ny gang- og sykkelvei, kan eiendommen komme under konsesjonsgrensa.

Soverom: 6

Drift og rettigheter

Det er 2 fiskeretter i Stjørdalselva, og jaktrett, se takst fra 2020.
Det er odelsberettigede til eiendommen. Disse vil fraskrive seg odelsretten.


Driftsform(er): Korn, skog
Odelsrettslig: nei
Opplæring: ja

Areal

Dekar fulldyrka areal: 45
Dekar skog: 58
Dekar utmark: 2
Dekar totalt: 107
Gårdsnummer / bruksnummer: 128/3

Informasjon fra Statens Kartverk

Lenke til Statens Kartverk

Beliggenhet

Se takst fra 2020

Kontakt

Gårdens eier

Harald Bjørgen
Hareveien 9, 7670 Inderøy

Telefon privat: 95858704
E-post: [email protected]

Last ned vedlegg

Vedlegg 1